Cuviosul Seraphim Rose

august 17, 2008

Diac. Andrei Kuraev – despre pecetea fiarei

„Pecetea lui antihrist, codurile de bare şi semnele vremurilor”
Diac. Andrei Kuraev
Ed. Sophia, Bucureşti, 2005

Din concluziile Comisiei Teologice Sinodale A Bisericii Ortodoxe Ruse (2000): „Opinia răspândită printre unii creştini ortodocşi că antihrist încă nu a apărut, dar îşi pune deja peceţile, sau că va urmă un fel de antepecete contravine învăţăturii Bisericii despre venirea lui antihrist în vremurile din urmă ale istoriei omenirii.”


Cuviosul Efrem vorbeşte despre „pecetea fiarei”: „Toţi ce vor crede în fiară şi vor primi pecetea necurăţiei şi a chipului mişelesc se vor alipi de ea.” Aşadar, condiţia obligatorie este „credinţa în fiara”. Dar faţă de ce fel de fi­ara pretind credinţă guvernele rus şi ucrainean? Credinţa în antihrist nu constă în a recunoaşte că la Bruxelles este instalat un calculator cu numele „fiara”, ci în aceea de a recunoaşte că ,fiara” este Hristos. Păcatul apostaziei va fi în aceea ci oamenii vor crede în antihrist ca în Hristos.

Până în ziua de azi nici unul dintre statele lumii nu invită la închinare religioasă faţă de falşii mesia moderni (oricine ar fi aceştia). Chiar şi creştinii care consideră codurile de bare ca fiind „pecetea lui antihrist”, când totuşi se hotărăsc să le primească, nu o fac cu credinţă, ci cu frică. Iar cei ce nu cred în prezenţa celor trei de şase în codurile de bare, nu cred în puterea lor magică şi nu se tem de ele, sunt cu atât mai puţin condamnabili de păcatul apostazia şi al idolatriei.

Să ne amintim, de asemenea, de avertismentul îngerului în Apocalipsă: „Şi al treilea înger a venit după ei, stri­gând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul el pe fruntea lui si pe mâna lui va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu” (Apoc. 14, 9-10). După cum vedem, pecetea „fiarei” devine înfricoşătoare numai când şi întrucât este conjugată cu închinarea la fiară. Dar creştinii care păşesc în lumea civilizaţiei cibernetice (inclusiv în cea a comerţului electronic) nu simt nici un fel de atracţie religioasă spre lumea spiritelor.

Militanţii împotriva introducerii codurilor de bare au fă­cut mii de tipărituri cu citatul din Apocalipsă despre pece­tea fiarei: „Şi ea îi sileşte pe toţi /…/ ca să-şi pună semn  pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Apoc 13, 16-18). Dar mă intrigă că nimeni dintre potrivnicii codificării nu a precizat unde este subiectul acestei fraze şi ce semnifică el. Cine este acea „ea”, care face toate acestea?

Citim versetele anterioare ale Apocalipsei. Este clar că „ea”, cea care îşi pune pecetea, este doua fiară”. Dar ce mai ştim despre ea? Iată: „Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ. Şi toata stăpânirea celei dintâi fia­re ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oa­menilor, şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost ra­mă cu sabia şi a rămas în viaţă. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei” (Apoc. 13, 11-15). Următoarea frază este cea care vorbeşte despre pecete: „Şi ea îi sileşte pe toţi [„.] ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă

Aşadar mai întâi lumea va fi amăgită. Va fi amăgită prin minuni (pogorârea de foc din cer; icoana vorbitoare a lui antihrist). În afară de aceasta, întâi lumea va fi înfricoşată: va fi omorât fiecare care nu se va închina icoanei fiare. Abia apoi se va pune pecetea lui antihrist. Prin minuni, oamenii vor fi amăgiţi şi împinşi să se închine icoanei fiarei şi să-i primească chipul. „Şi fiara a fost răpusă, ea, prorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei.” (Apoc. 19, 20). Succesiunea evenimentelor relatate în Apocalipsă este clară: întâi amăgirea, apoi primirea peceţii.

Potrivnicii introducerii codurilor de bare presupun altminteri: la început este acceptarea celor trei de şase (a peceţilor sau a asemănării peceţilor”), iar la urmă, înşelarea, pierderea harului, desprinderea de Biserică şi căderea în ghearele lui antihrist. Să-l ascultăm pe teologul din Odessa, prot. Gheorghi Gorodenţev:

„Nu se înşeală oare, Kuraev? Ne vom convinge că se înşeală şi, rătăcind, îi duce în rătăcire şi pe alţii. Feste tot se observă la Kuraev o gândire pripită, înfierbântată (pătimaşă) şi, de aceea, adesea greşită. După gândirea lui Kuraev, oamenii vor primi «pecetea fiarei», fiind deja amăgiţi de falsul proroc. Iar după cum nu există, pasămite, încă nici antihrist, nici falsul proroc, nu trebuie să ne facem griji, iar aceşti ortodocşi greşesc şi au înfricoşat întreaga lume. În broşura sa, Kuraev scrie: „Să nu trecem cu vede­rea şi faptul că oamenii vor primi pecetea lui antihrist în stare de amăgire. Şi vor fi aduşi la această amăgire de un anumit fals proroc, care va face minuni în faţa fiarei. Prin intermediul acestor minuni oamenii vor fi amăgiţi şi îm­pinşi spre a se închina icoanei fiarei şi a primi chipul ei.» Aici Kuraev citează din Apocalipsă un pasaj care îi contrazice flagrant judeca isteaţa şi clarviziunea: Şi  fiara a fost răpusă şi, cu ea, prorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care  amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe  cei ce s-au închinat chipului ei (Apoc 19,20). Observaţi că falsul proroc îi amăgea deja pe cei ce au purtat semnul fiarei.  Se relevă, astfel, eroarea şi falsitatea opiniei şi judecăţii lui Kuraev. Nu se ştie dacă vom trăi până la amăgitorul proroc mincinos, dar Kuraev, cu broşura sa, neîndoielnic că i-a amăgit pe mulţi.”

Ce pot să spun? În primul rând, să-l sfătuiesc să nu uite limba rusa. Dacă citesc într-un articol de ziar: „Cikatilo a amăgit o femeie pe care o violase”, nu sunt obligat să pre­supun că la început a violat-o şi abia apoi „a amăgit-o”. Acelaşi lucru rezultă şi din faptul că prorocul mincinos „Îi amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei”: nu înseamnă că la început, aceşti oameni, nitam-nisam, fiind în toate nunţile şi lucizi, au primi! acest „semn”, iar apoi, nu se ştie de ce, prorocul mincinos i-a fi amăgit (şi cum ar fi putut, pare-se, să se amăgească mai mult, de vreme ce au primit pecetea fiarei şi î s-au închinat!). In al doilea rând, îl pot de asemenea sfătui pe profesorul seminarului din Odessa să nu facă deducţii personale asupra relaţiilor dintre cauză şi efect, ci să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. In Apoc. 13, 12-17 este limpede spus că câ început este amă­girea sau primirea peceţii.

În al treilea rând, îndrăznesc să-i recomand părintelui protoiereu să deschidă tâlcuri le Sfiiţilor Părinţi referitoare la Apocalipsă.

„Învăţătura celor doisprezece apostoli” schiţează ur­mătoarea suită a evenimentelor finale: „în zilele din urmă se vor înmulţi falşii proroci şi criminalii şi oile se vor transforma în lupi, iar iubirea se va transforma în ură. Căci, când se vor înmulţi fărădelegile, oamenii se vor urî unii pe alţii şi se vor trăda şi atunci va apărea un amăgitor al omenii, după asemănarea Fiului Omului care va face semne şi minuni şi pământul se va preda în mâinile sale; el va face fărădelegi care n-au mai fost niciodată în veac. Atunci va merge făptura omenească în focul încercăm şi mulţi vor fi amăgiţi şi vor pieri, iar cei care vor rămâne în credinţă se vor mântui în blestemul tor” (Didahii 16, 3-5). După cum vedem, la început este amăgirea prin minuni, iar apoi este predarea în mâinile lui antihrist.

Sfântul mucenic Victorin, episcopul Poetavei, spune ca oamenii slabi, lipsiţi de voinţă, instabiles homines, vor fi convertiţi de „semnele false”. După cum vedem, „nu slujitorii lui antihrist” sunt cei ce vor lua în serios „semnele” amăgitoare, ci oamenii obişnuiţi, neîntăriţi în credinţa lor în Hristos.

Sfântul Chiril al Ierusalimului subliniază faptul că antihrist va fi un mag, „unul foarte iscusit în meşteşugul amăgitor şi răufăcător al magiei şi vrăjitoriei, care va prelua cu forţa conducerea statului roman… Antihrist va prelua stă­pânirea asupra Imperiului roman cu ajutorul magiei negre” (Cateheze, 15, 11-12).

Sfântul Andrei al Cesareei spune clar că, prin înşelă­ciune, falsul proroc va face lumea să se închine fiarei şi să-i primească pecetea. „Lui i s-a dat putere asupra sem­nelor şi minunilor, pentru ca, înainte-mergând lui antihrist să-i pregătească acestuia drumul spre pierire… Prin vrăjito­rie şi înşelăciune, înaintemergătorul falsului hristos va face totul spre amăgirea oamenilor, pentru ca aceştia să-l socotească  pe antihrist drept Dumnezeu, după asemănarea Bo­tezătorului, care-i aducea pe credincioşi la Mântuitorul… înainte-mergătorul lui antihrist va făuri o  închipuire a fiarei pe care o va face să pară că vorbeşte şi se va strădui să-i pună fiecăruia pe mâna dreaptă semnul numelui de pierzanie al apostatului, pentru curmarea faptelor bune şi drepte, de asemenea şi pe frunte, ca să-i înveţe pe cei amăgiţi să fie îndrăzneţi în înşelăciune şi în faptele întunericului.

Sfântul Ioan Gură de Aur e de aceeaşi părere: oamenii epocii lui antihrist „vor crede în el doar datorită falselor sale minuni”.

La fel cugeta şi Cuviosul Efrem Sirul: „Dacă omul va fi cât de puţin nepăsător, va ajunge cu uşurinţă pradă asaltu­rilor şi va fi înlănţuit de semnele şarpelui celui rău şi vi­clean. Unul ca acesta nu va afla milă la Judecată. Acolo se ii descoperi că a crezut de bună voie în chinuitorul.” Să observăm la acest Sfânt Părinte faptul că omul primeşte de bună voie să se închine lui antihrist (iar nu inconştient, cam ne sperie moderniştii potrivnici ai codificării); şi fap­tul că pricina nemijlocită a căderii lui va consta tocmai în minunile satanice; şi aceea că în antihrist trebuie să crezi [pentru a cădea], iar nu, pur şi simplu, să trăieşti alături de el („şi toţi cei ce au primit pecetea lui antihrist şi s-au închinat lui antihrist ca bunului Dumnezeu….”).

Sfântul Dimitrie al Rostovului scrie despre aceeaşi ve­rigă de legătură dintre cauză şi efect: „Unii dintre cei ce vor vedea minunile lui antihrist se vor amăgi şi se vor alipi de el”.

Sfântul Ignatie Briancianinov confirmă că tocmai „sem­nele lui antihrist vor prinde în mreje cea mai mare parte a omenirii ca să i se închine”.

După cum vedem, pecetea o vor primi cei amăgiţi, iar de amăgit, vot amăgi falşii proroci. Poliţia fiscală proro­ceşte, oare, astăzi ceva?

In plus, amăgirea „prorocilor” ce vor să vină va consta în a-i obliga pe oameni să se închine aceluia care se dă drept Hristos şi Dumnezeu. Există oare vreun stat din lu­mea contemporană care să ducă o astfel de propagandă?

Întrucât serviciile de stat din zilele noastre nu profeţesc, nu invită pe nimeni să se lepede de Hristos sau să se în­chine lui antihrist şi nu fac nimic care să semene a minu­nile prezise în Apocalipsă, înseamnă că nu este defel posi­bil să vedem în actele emise de ele vreo „pecete a fiarei”. Nimic din acestea nu există în zilele noastre. Nici în Rusia, nici în Ucraina serviciile fiscale nu pogoară foc din cer, nu ne arată icoane vorbitoare, nu-i împuşcă pe neplătitorii de impozite. De aceea, cifrele de şase de azi (dacă ele există în acte sau în codurile de bare) nu sunt pecetea lui anti­hrist, ci pur şi simplu un gest de neobrăzare anticreştină.

Aşadar, dacă nu prin false minuni sunt obligaţi oamenii să primească codurile fiscale, înseamnă că nici aceste nu­mere nu sunt „pecetea fiarei”, iar poliţia fiscală nu este prorocul cel mincinos.

Ca să-şi fundamenteze teza că pecetea va apărea înain­tea lui antihrist, potrivnicii codificării sunt în stare nu doar să interschimbe evenimentele din cadrul spaţiului Apocalipsei, dar să şi anuleze graniţa dintre timpul istoriei obişnuite şi specificul zilelor din urmă.

Publicitate

6 comentarii »

 1. Folositoare lămuriri!

  Biserica, de altfel, n-a încurajat niciodată „îndulcirea” la Apocalipsa…

  Comentariu de Vania — ianuarie 16, 2009 @ 12:58 pm | Răspunde

 2. sincer,ma inspaimanta ceea ce v a urma,dar in acelasi timp ma doare foarte mult ca nu prea se ia masuri in privinta asta,pt ca putini sunt cei care nu cred in antihrist,de mica bunica mea mi a vorbit despre pecetea,dar nu am crezut ca am sa traiesc sa vad si asta.Multi au uitat de unde venim si ce suntem,dar mare este mila LUI.

  Comentariu de ana — aprilie 1, 2009 @ 11:01 pm | Răspunde

 3. Eu nu cred ca Dumnezeu asteptat epoca informatizarii pentru ca semnul fiarei sa poata fi folosit. Si nici despre Antihrist nu cred asta. Codurile de bare si altele ca astea sunt praf aruncat in ochii nostri, o diversiune, in timp ce semnul va fi probabil ceva la care nici nu ne-am gandit. Ceea ce oricum conteaza este: care va fi starea noastra atunci? Daca suntem credinciosi, stras lipiti de Dumnezeul nostru, nu va trebui sa ne fie teama de nimeni altcineva.

  Comentariu de Dyo — decembrie 31, 2009 @ 11:43 am | Răspunde

 4. Iubiti credinciosi,noi trebuie sa il rugam pe bunul Dumnezeu si pe Maica Domnului sa ne fie alaturi si sa ne lumineze.
  Dumnezeu va avea grija de fiecare „oita” a sa,deoarece el ne iubeste enorm.
  Sa ne ajute bunul Dumnezeu!Amin!
  Doamne ajuta!

  Comentariu de Florin — martie 10, 2010 @ 2:25 am | Răspunde

 5. Despre ” semnul fiarei ” ar trebui sa mai cercetati si alte ” surse ” de cunoastere decat cele ortodoxe si protestante, fiindca in ” vremea sfarsitului ” despre care este scris in cartea proorocului Daniel , ” multi vor fi albiti si LAMURITI si cunostinta va creste ”
  Nu numai cunostinta despre „Cine s-a suit la ceruri si cine s-a coborat din ele? Cine a adunat vantul in pumnii lui? Cine a strans apele in haina lui? Cine a hotarat toate marginile pamantului? Cum se numeste el si cum cheama pe fiul sau? Stii tu lucrul acesta? – (Prov.30:4) ” ci si cunostinta despre Antihrist .
  Fara prea multa vorba in vant, astazi se stie bine ca acceptarea in continuare a invataturii Nicolaitilor , care este DOCTRINA despre Dumnezeu ca Sfanta Treime, invatatura pe care Domnul Isus si apostolii NICIODATA N-AU PROPOVADUIT-O, , este acceptarea SEMNULUI FIAREI , este IDOLUL LA A TREIA , este BAAL FESTIT CRESTINESTE , cu ouale de paste cu tot , si cu multe alte ” traditii ” implementate din paganism , cu care ortodoxismul primar nu a avut de-a face, dar ” epigonii ” au inlocuit Saturnaliile romane cu sarbatorile de X-mas si se prefac ca sarbatoresc nasterea ” Mielului lui Dumnezeu ” in perioada anului cea mai ocupata de vechile serbari idolesti ale popoarelor pagane , obiceiuri la care s-au dedat in totalitatea lor . Nu degeaba Cuvantul lui Dumnezeu infiereaza ” Curva cea mare si fiicele ei „

  Comentariu de behaitul oilor si Glasul Pastorului — ianuarie 17, 2014 @ 10:47 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: