Cuviosul Seraphim Rose

Acatistul

A C A T I S TUL

Sfântului Părintelui nostru

Cuviosul Serafim Rose din Platina

Condacul 1

Vas ales al lui Hristos, cuvioase părinte Serafime, ţie-ţi dăruim cântare de mulţumire şi laudă, căutând la lucrarea şi jertfa ta plăcută lui Dumnezeu. De vreme ce îl zăreşti acum pe Domnul cel înviat, pe scaunul Său de slavă, mijloceşte pentru jalnica noastră generaţie. Pentru aceasta, noi păcătoşii îţi strigăm ţie:

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Icosul 1

În vremea şederii tale pământeşti, ai neguţătorit bogăţiile cele stricăcioase ale unei lumi ce moare, pentru bogăţiile cele nespuse şi nemărginite ale Împăratului Ceresc. Părăsind toate legăturile ce te ţineau către pământ, căutat-ai să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii celei Ortodoxe, şi să înmânezi harul acesta spre mântuirea celor mulţi. Cinstind măreţele tale făptuiri, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, căutătorule al Adevărului mai presus de toate cele!

Bucură-te,cel ce ai respins multele ispite ale largii căi spre pieire!

Bucură-te,cel ce l-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în faţa lumii!

Bucură-te, cel ce a vădit cursele ascunse ale vrăjmaşului!

Bucură-te,cel ce ai căutat harul şi luminarea Împăraţiei lăuntrice!

Bucură-te, cel ce ai părăsit zidirea şi ai căutat Lumina cea Nezidită!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 2lea

Zărind înşelarea şi nebunia ce trece drept înţelepciunea acestei lumi, ales-ai calea lui Hristos, ajungând cu adevărat înţelept. Iar precum Fericitul Augustin, ai căutat apoi să înţelegi taina Împărăţiei lui Dumnezeu şi a împărăţiei omului. Şi dorind Împărăţia Sa, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2lea

Trecând pe lângă înfricoşătorul adânc al apostaziei, înălţat-ai strigătul mântuirii asupra unei lumi însetate. Răspunzând chemării, îţi cântăm ţie:

Bucură-te,cel ce ai arătat calea spre mântuire întunecatului om al zilelor noastre!

Bucură-te,smerită slugă următoare a Tradiţiei întocmai cum ţi-a fost înmânată!

Bucură-te,filosof ce a zărit istoria odihnindu-se în palma lui Dumnezeu!

Bucură-te, inimă pocăită ce a căutat iertare de păcate!

Bucură-te, cinstitor al împăraţilor celor ortodocşi!

Bucură-te,cel ce ai vădit greşala omenirii respingătoare a lui Dumnezeu!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 3lea

Aflându-te cu boală de netămăduit în tinereţile tale, te-ai rugat fierbinte Sfintei Maici a lui Dumnezeu spre tămăduire, ca să ai vreme a rodi pentru Fiul ei cel Sfânt. Şi găsind tu această milă, îi cântăm Domnului Iisus Hristos: Aliluia!

Icosul al 3lea

Căutând asceticele nevoinţe spre tămăduirea de păcat, fost-ai înălţat întru tărie. Iar acum te rogi Veşnicului Judecător al omenirii pentru copiii-ţi cei după duh şi pentru toţi cei ce-ţi strigă unele ca acestea:

Bucură-te,cel ce te-ai curăţit întru dureri!

Bucură-te,cel ce ai căutat milostivirea Maicii Domnului spre a săvârşi lucrarea Fiului ei!

Bucură-te,cel ce ai căutat să umbli calea cea strâmtă ce duce la viaţă!

Bucură-te,cel ce ai strălucit cu lumina Împăraţiei celei Cereşti!

Bucură-te,cel ce cu smerenie primitu-ţi-ai locul în rândul drepţilor, aşezat fiind de Sfânta Treime!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 4lea

Născut fiind într-un ţinut despărţit de adevărul mântuitor al Ortodoxiei, ai lucrat spre a înfăţişa Apusului pe ai săi Sfinţi precum o candelă fără de greşeală. Iar noi, cei ce avem folosinta din lucrurile tale, împreună aducem cântare Sfintei Treimi strigând: Aliluia!

Icosul al 4lea

Mărturie dând în tinereţile tale făcătorului de minuni al zilelor noastre, Sfântul Ioan Maximovici din San Francisco, sufletele mântuindu-le precum odinioară Sfântul Martin de Tours, ai urmat pildei sale prin dragostea-ţi cea către sfinţii Apusului. Bucurându-ne întru lumina lor, strigăm:

Bucură-te,cel ce ai proslăvit sfinţi ai lui Dumnezeu precum Grigorie de Tours!

Bucură-te,cel ce ai urmat calea unui Gherman al Alaskăi!

Bucură-te,cel ce ai arătat calea către Împărăţia Cerurilor celor mulţi, precum Inochentie!

Bucură-te, sfânt vas născut al locului precum Petru Aleutul!

Bucură-te, lumină a noilor ţinuturi precum Ioan Maximovici!

Bucură-te, sfânt păzitor al celor Sfinte precum părintele Gherasim al Alaskăi!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 5lea

Zărind pe mulţi împrejuru-ţi căzând întru greşalele cele dea stânga ori dea dreapta, ai găsit a urma blagoslovita cale Împărătească cea de mijloc, ce duce spre Împărăţia Adevărului. Iar noi, cei ce tindem aţi urma paşii, lăudăm pe Domnul cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 5lea

Năzuind a pricepe cum este cu putinţă cuiva a rămâne credincios lui Hristos întro-vreme în care dragostea a mulţi sa răcit, găsit-ai că singură suferinţa îndurată cu durere de inimă, din dragoste de Hristos, duce către mântuire. Şi noi, oftând de dureri, strigăm:

Bucură-te,păstor ce ai învăţat cu cuvântul şi cu fapta!

Bucură-te,creştin adevărat ce ţi-ai luat crucea şi urmat-ai lui Hristos!

Bucură-te, dascăl ce ai învăţat de la Sfinţi!

Bucură-te, cel ce înfăţişezi cumpătarea cea duhovnicească!

Bucură-te, cel ce ai osândit a compromisului greşeală!

Bucură-te, om al înţelegerii ce mustrat-a fariseii zilelor noastre!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 6lea

Neîncrezându-te înţelepciunii de sine, căutat-ai dumnezeieştile, izbăvitoarele de viaţă învăţături ale Sfinţilor Părinţi. De vreme ce eşti acum desăvârşit întru înţelepciunea aceasta, roagă-te Domnului Iisus ca şi noi să trecem pe lângă înţelegerea de sine, grăindu-I: Aliluia!

Icosul al 6lea

Aflându-te că aparţinător erai unui alt Sion, lăsatu-te-ai a fi altoit întru viţa cea adevărată a Ortodoxiei. Şi urmând celor ce te-au învăţat, harul dumnezeiesc atinsu-ţi-a viaţa. Iar noi, mare trebuinţă având de o asemenea hrană, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te,fiu adoptiv al Sfintei Rusii!

Bucură-te,ucenic al Părinţilor Filocaliei!

Bucură-te,campion al tovărăşiei ortodoxe!

Bucură-te,următor al Sinoadelor Ecumenice!

Bucură-te,cinstitor al mucenicilor!

Bucură-te,întâiul sfânt născut al unui tărâm nou!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 7lea

Iubind tu raiul cel dumnezeiesc mai presus de pământul acesta trecător, căutat-ai către calea cea monahicească a deprinderii sufletului spre a cerceta la lucrurile cele înalte. Şezând la picioarele Domnului şi ascultând cuvintele Sale, luat-ai ceea ce e mai bun. Şi noi, tinzând după multe lucruri, tânjim a-I cânta împreună cu tine Domnului: Aliluia!

Icosul al 7lea

Căutând tu să îţi mântuieşti sufletul ca un smerit călugăr, înălţatu-te-ai dincolo de căutătura patimii. Şi noi, pradă căzând vrăjmaşilor şi patimilor, cerem cu tărie ale tale rugăciuni, cu laude ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai căutat să aduci viaţă monahicească omului cel pierzător al zilelor noastre!

Bucură-te, cel ce ai chemat spre Tebaida cea americană!

Bucură-te, iubitor al vieţuitorilor pustiei Egiptului!

Bucură-te, ziditor al unui Munte ă Athos în a ta inimă!

Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Înaintemergătorul, lumii strigând din pustie!

Bucură-te, cinstirea Noilor Mucenici, înaintemergător al monahilor din vremile de pe urmă!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 8lea

Pricepând tu că cunoştinţa acestei vieţi duce numai către pieire, primit-ai preoţia din mâinile celui ce moştenea Tradiţia de la Optina, Nectarie Konţevici, episcopul cel sfânt. Şi, preot fiind, cu adevărat unul legiuit, adus-ai pe mulţi la credinţa cea dreaptă, prin ale botezului ape. Cu ei împreună, cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 8lea

Căutând să uneşti a adevăratei credinţe evlavie cu a raţiunii înţelegere, scris-ai cărţi fără de număr spre a aduce Cuvântul Ortodox unei epoci în cădere. Ca preot, hrănit-ai a celor credincioşi turmă cu Prea Sfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. Săturat-ai astfel pe oamenii cei flămânzi duhovniceşte ai zilelor tale, cu cugetul şi cu duhul. Iar noi, tinzând să ne înălţăm cu tine, strigăm:

Bucură-te, campionul Ortodoxiei!

Bucură-te, ostaş ce foloseşte sabia cea ascuţită cu două tăişuri a Cuvântului lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai vădit minciuna evoluţionismului!

Bucură-te, susţinător al măreţiei zidirii lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce nu te-ai încrezut raţiunii omeneşti!

Bucură-te, slăvire a Logosului!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 9lea

Cunoscând trebuinţa de aţi pregăti duhul pentru moarte, întru pocăinţă ai căutat învăţăturile Sfinţilor Părinţi asupra plecării sufletului din acest loc al înşelării. Şi iertare căutând de la Hristos, milostivire îi cerem, cântând: Aliluia!

Icosul al 9lea

Pricepând c omul trebuie a da socote-al de orice gând, ă ă vorbă şi faptă, ai prevenit o generaţie fără de minte asupra Judecăţii ce va să vină. Şi noi, cutremurându-ne de păcatele noastre, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, învăţătorul adevărului!

Bucură-te,întărirea celor slabi!

Bucură-te,smerirea celor mândri!

Bucură-te,chemare spre pocăinţă!

Bucură-te,mijlocitor către Născătoarea de Dumnezeu!

Bucură-te,rugător înaintea Treimii!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 10lea

Zărind lumea cum se cufundă întru nebunie şi necredinţă, ai vorbit despre apropiata Judecată a lui Dumnezeu asupra omenirii celei rătăcite. Şi noi,îngroziţi fiind de a noastră lipsă de credinţă, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10lea

Iubindu-i pe toţi cei iubiţi ai lui Hristos, ai cinstit Sfânta Sa Maică şi ai căutat către ajutorul ei în vreme de încercare. Şi noi, de credinţa şi îndelunga ta suferinţă minunându-ne, strigăm Maicii Domnului:

Bucură-te, Fecioară Sfântă, ceea ce degrabă răspunzi rugăciunilor!

Bucură-te, acoperirea celor ce sunt îndureraţi!

Bucură-te, nădejdea celor pierduţi!

Bucură-te, balsam al cel răniţi!

Bucură-te, Maica creştinilor!

Bucură-te, ajutătoare a fericitului Serafim!

Bucură-te,cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 11lea

Fiind al Sfintei Rusii nou fiu, şi văzând acea ţară prădată de vrăjmaşii cei fără de Dumnezeu, străduitu-te-ai a ţine în viaţă Sfânta Rusie într-un nou pământ. Şi Dumnezeu a răsplătit ale tale osteneli, lumânarea ta de Paşti luminând Sfânta Rusie aflată în suferinţă. Văzând acestea, strigăm Împăratului Ceresc: Aliluia!

Icosul al 11lea

Respectând credinţa cea adâncă şi străveche a pravoslavnicilor ruşi, vorbit-ai de învierea Sfintei Rusii şi pentru aceasta ajuns-ai candelă strălucitoare ce luminează întreaga lume. Cu adevărat, ai fost printre roadele cele timpurii al proorociei celei mari a Sfântului Serafim, a descoperirii credinţei Ortodoxe către întreaga lume. Cinstind credinţa şi înainte-vederea ta, strigăm:

Bucură-te, rod nou al unui străvechi pom!

Bucură-te, sămânţă a unui nou început!

Bucură-te, prooroc al învierii!

Bucură-te, campion al Noilor Mucenici!

Bucură-te, ostaş al armiei lui Hristos!

Bucură-te, unealtă a dumnezeieştii pronii!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 12lea

Dea lungul vieţii tale celei pământeşti, căutat-ai cu sporire pe Hristos Domnul. Şi la vremea depărtării tale de la această viaţă înşelătoare, Domnul ţi-a îngăduit mari suferinţe trupeşti spre aţi pregăti sufletul pentru veşnicie, pricinuind astfel minuni mari prin sfinţirea ta. Iar acum, că te desăvârşeşti în Împărăţia cea cerească, roagă-te pentru noi, ca să venim cu toţii la Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 12lea

Căile Domnului nesocotite sunt de către om, care ridicatu-şi-a braţul împotriva Ziditorului său şi a Bisericii Sale. Văzând tu unele ca acestea, înştiinţatu-ne-ai să fim cu tărie în încercările ce ne stau dinainte, grăind „E mult mai târziu decât vă închipuiţi!” Căutând rugăciunile tale, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, prevenire spre a nu fi căldicei!

Bucură-te, tăria celor slăbiţi!

Bucură-te, cel ce vădeşti ereziile cele încurcate!

Bucură-te, susţinător al adevărului Ortodoxiei!

Bucură-te, lumină întru întuneric!

Bucură-te, luminător al lui Hristos!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul al 13lea

O, sfântul nostru părinte, cuvioase Serafime, la a ta îngropăciune Nectarie episcopul ne-a învăţat a căuta spre mijlocirea ta. Apoi, la patruzeci de zile de la adormire-ţi, cântatu-ţi-a el Proslăvirea, aşezându-te astfel cu sfinţii împreună. De cei mulţi trecuta nezărită până când, la şaisprezece ani înfăţişat-ai fost drept Cuvios. Acum ştim că pururea cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Icosul 1

În vremea şederii tale pământeşti, ai neguţătorit bogăţiile cele stricăcioase ale unei lumi ce moare, pentru bogăţiile cele nespuse şi nemărginite ale Împăratului Ceresc. Părăsind toate legăturile ce te ţineau către pământ, căutat-ai să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii celei Ortodoxe, şi să înmânezi harul acesta spre mântuirea celor mulţi. Cinstind măreţele tale făptuiri, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, căutătorule al Adevărului mai presus de toate cele!

Bucură-te, cel ce ai respins multele ispite ale largii căi spre pieire!

Bucură-te, cel ce lai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în faţa lumii!

Bucură-te, cel ce a vădit cursele ascunse ale vrăjmaşului!

Bucură-te, cel ce ai căutat harul şi luminarea Împăraţiei lăuntrice!

Bucură-te, cel ce ai părăsit zidirea şi ai căutat Lumina cea Nezidită!

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Condacul 1

Vas ales al lui Hristos, cuvioase părinte Serafime, ţie-ţi dăruim cântare de mulţumire şi laudă, căutând la lucrarea şi jertfa ta plăcută lui Dumnezeu. De vreme ce îl zăreşti acum pe Domnul cel înviat, pe scaunul Său de slavă, mijloceşte pentru jalnica noastră generaţie. Pentru aceasta, noi păcătoşii îţi strigăm ţie:

Bucură-te, cuvioase sfinte părinte Serafime, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremile din urmă!

Rugăciune către cuviosul părinte Serafim din Platina

O, sfântul nostru părinte, cuvioase Serafime, petrecutu-ţi-ai viaţa pe potriva poruncilor lui Hristos, ţie murindu-ţi, crucea ridicându-ţi-o şi urmându-I. Astfel săvârşind, adus-ai multă roadă secerişului celui dumnezeiesc. Rugămu-te, roagă-L pe Domnul pentru noi, copiii tăi cei după duh, ce vieţuiesc într-o vreme a necredinţei şi a vrăjmăşiei faţă de adevărul neprihănit. Roagă-te ca Hristos Dumnezeu să ne întărească şi să ne dea înţelepciune şi credinţă spre a trece de încercările ce ne stau înainte. Roagă-te pentru familiile noastre, pentru prietenii noştri, vii şi morţi. Roagă-te ca ochii lăuntrici ai sufletelor noastre să se deschidă şi să zărim Evanghelia cea dumnezeiască şi adevărată a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca astfel să dobândim în lăuntrul nostru Duhul cel Sfânt. Roagă-te ca noi toţi să putem, la o vreme, a vieţui în fericire împreună cu tine şi cu ceilalţi Sfinţi în Împărăţia Cerurilor. Roagă-te Maicii Domnului să mijlocească fierbinte către Fiul ei, ca milostiv să fie sufletelor noastre. Că preaslăvită şi fără de sfârşit este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

TROPARUL; GLAS 4

Ca un credincios nevoitor al Sfântului Gherman / ai înflorit ca o roză duhovnicească în Platina / ca un luminător al Ortodoxiei în America / scrierile tale aduc nădejde întregii lumi/ învăţându-ne pe noi credinţa cea adevărată / o, cuvioase Serafime / roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

CONDACUL; GLAS 4

Pe deplin credincios fiind Maicii lui Dumnezeu / aşezatu-te-ai spre vieţuire într-un munte lângă Platina / şi acolo răstignitu-ţi-ai trupul, cu ale sale patimi şi pofte, prin ascetica nevoinţă / ajungând întâiul născut al Americii sfânt, / drept povaţă şi stea călăuzitoare fiind ortodoxiei americane. / Astfel îţi strigăm ţie / mântuieşte-ne cu ale tale rugăciuni / O, Serafime, Sfântul nostru Părinte.

Publicitate

8 comentarii »

 1. A fost canonizat parintele Serafim Rose sau este doar cinstit de credinciosi care i-au alcatuit acest acatist?

  Comentariu de Catalin — februarie 8, 2009 @ 5:41 pm | Răspunde

  • Parintele Serafim Rose nu a fost canonizat de vreo biserica locala, cum ar fi de exemplu Biserica Rusa din Exil. Oricum, aceasta din urma a revenit la deplina comuniune canonica cu Patriarhia Rusa.
   Dar canonizarea oficiala nu are vreo importanta anume, decat o recunoastere a ceea ce s-a intamplat deja: ca un drept a fost trecut de Dumnezeu in randul sfintilor.
   Prin urmare, cei ce sunt convinsi de sfintenia cuviosului Seraphim Rose il pot cinsti, si poate va veni si canonizarea oficiala.

   Comentariu de petryecka — februarie 8, 2009 @ 5:45 pm | Răspunde

 2. cataline :a fost canonizat,iar unirea diasporei cu moscova a fost o fatala greseala dar a fost urmarea caderii clerului din diaspora(nu stiu cati episcopi au refuzat unirea asta bolnava,doi episcopi parca..)

  Comentariu de mirel — mai 24, 2011 @ 9:19 pm | Răspunde

 3. Din pacate,NU a fost canonizat INCA! Dar nadajduim,multi…

  Doamne,ajuta!

  Comentariu de magda — februarie 5, 2013 @ 9:40 am | Răspunde

 4. Eu cred ca majoritatea Patriarhilor sunt in ratacire pentru ca nu au fost in stare sa vada Sfanta Lucrare a acestui deosebit intre sfintii cei de pe urma
  Sfantul Parinte Serafim Rose a marturisit impotriva tuturor sectelor si schismelor… a ironizat chiar si catolicismul si falsii ortodocsi… are foarte multe cuvinte
  dure la adresa clerului din care a facut parte si de care s-a delimitat ca un iubitor de Hristos adevarat pentru Adevar, Dreptate si Iubire a Ortodoxiei Autentice.
  DECI SA NU VA ASTEPTATI CA CINEVA SA FACA UN PAS SPRE CANONIZAREA SA PENTRU CA AR INSEMNA SA RECUNOASCA TOT CE A ZIS EL DESPRE CEEA CE TRAIM IN ACESTE VREMURI – LEPADAREA ORTODOCSILOR SI A LUMII ORTODOXE DE HRISTOS>>>
  ADICA NU MAI ESTE VORBA DE O LEPADARE A LUMII INTREGI CARE DEJA DE MULT< DE FOARTE MULT S-a produs, acum se vede cu ochiul liber cum ortodoxia cazuta IA LOCUL ADEVARATEI CREDINTE CRESTIN ORTODOXE PRAVOSLAVNICE SI INHIBA MINTILE CRESTINILOR CU FEL DE DE FEL DE PROBLEME BOLNAVE , de DEZBATERI FARA SENS, CUM FAC PE LA TELEVIZOR, cu fel de fel de strangeri de fonduri si donatii pentru false probleme, iar cand vine vorba de probleme, care mai de care mai grave, nu ies in fata pentru ca isi pierd functiile, lasa oile sa piara in foc.

  ACESTIA SUNT LUPI IN PIEI DE OAIE SI NU VOR CANONIZA NICI UN SFANT!
  SUNT OAMENII DIAVOLULUI DEJA LA CONDUCERE SI SE PREGATESTE INTRONIZAREA LUI ANTIHRIST!

  Comentariu de Valentin Dorneanu — octombrie 25, 2013 @ 1:10 am | Răspunde

 5. Doamne ajuta! Acum vreo doua saptamani mi-a venit gandul sa citesc acatistul Cuviosului Serafim, la care am o mare evlavie, si l-am cautat aici, pe blogul dv., dar am constatat ca are multe greseli, si de traducere, si gramaticale, si de tehnoredactare. Am cautat versiunea in engleza si am corectat textul de pe acest blog. Va rog mult sa imi trimiteti o adresa de e-mail la care sa va trimit textul refacut de mine si chiar o comparatie in oglinda cu textul in engleza. Va voi trimite si cateva observatii legate de varianta pe care o aveti pe acest blog. Nu am schimbat esentialul, dar era nevoie de niste corecturi pentru ca textul sa sune bine si sa aiba coerenta. Ar fi pacat sa ramana asa, cu greseli, stiut fiind faptul ca Parintele Serafim a fost un intelectual care a tradus si a compus la randul sau rugaciuni si acatiste si este un SFANT deosebit, care merita din partea noastra orice efort.

  Comentariu de Ana — iunie 29, 2014 @ 6:56 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: